1
През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември.
По-неблагоприятни са очакванията на бизнеса за стопанската конюнктура в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно се запазва приблизително равнището от предходния месец ноември. Това показват резултатите от традиционната месечна бизнес анкета на НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.9 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месец.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, като през декември вторият фактор бележи нов дългосрочен максимум (31.4%) от 2003 г. насам.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството" спада с 3.5 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са песимистични.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като анкетата отчита отслабване на негативното влияние на първите два фактора.

Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" запазва приблизително нивото си от ноември. Оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им се влошават.

Основният проблем за дейността в сектора отново е свързан с конкуренцията в бранша. На второ и трето място са недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за известно увеличение през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 0.9 пункта главно поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро" към запазване на „същото". По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са по-резервирани.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

 Сподели

ЛАЙФ Златка, Маги и Камелия заедно на Playboy партито
Playboy организира грандиозно парти в столичен клуб.
Ивайла Бакалова показа горещо тяло на плажа Луиза и Мартин на бар за 37-ия му рожден ден