Банка Пиреос България

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)

 


Жилищен Кредит


 Целта на твоя кредит е:

 • покупка;
 • строителство;
 • ремонт;
 • довършителни работи;
 • рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;

Размерът на кредита е:

 • до 500 000 лв. при кредити за покупка и строителство или рефинансиране на съществуващ жилищен кредит;
 • до 200 000 лв. при кредити за ремонт и довършителни работи
 •  90% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при монолитно строителство и
 • до 70% при панелно строителство

Валутата е:  Лева

Срокът за погасяване на жилищния кредит е в зависимост от избраната цел:

 • до 35 години при кредити за покупка и строителство;
 • до 20 години при кредити за довършителни работи;
 • до 10 години при кредити за ремонт.

 Лихвеният процент по твоя кредит ще се образуваот:

 •  3М SOFIBOR плюс надбавка.

Надбавката  се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от рисковия профил на кредитоискателя и особеностите на сделката, предмет на финансиране;

  • имай в предвид, че 3М SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно тримесечие.

Може да усвоиш твоя кредит:  eднократно или на траншове в зависимост от целта му.

Може да избереш начина на погасяване: равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница + лихва)

Може да се възползваш от: Допълнителен  лимит по кредитна карта или потребителски кредит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит, но не повече от 3000 лв.

Нашите допълнителни изисквания са:

 • сключване на Застраховка „Имущество“ и „Живот“, съгласно условията на Банката;
 • първа по ред ипотека върху недвижим имот;

Основните такси

 • Такса за оценка на кредитния риск – без такса при подаване на искане за кредит и 0,25% от одобрения лимит след окончателно одобрение на кредита
 • Такса за правно обслужване - 120 лв.
 • Предсрочно погасяване: В съответствие с чл. 41 от ЗКНИП
 • Такса оценка на обезпечението съгласно Тарифата на Банката.

Представителен пример при кредит до 20 години с плаваща лихва за целия срок

Размер на кредита

ГПР

Обща дължима сума

Месечна вноска

70 000 лв.

3,57%

97 401,06 лв.

403,82 лв.

ГПР  изчислен при срок на изплащане 20 години, с променлива лихва за целия срок на кредита, такса оценка на кредитен риск 175 лв., такса правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв., държавна такса за вписване на ипотека 70 лв.  При изчисляване на ГПР не са включени разходите за застраховки.

Oще услуги на банката

Контакти

Банка Пиреос България

Информационен център: 0700 12002
На цената на един градски разговор

Централа
бул. "Цариградско шосе" 115 Е, сграда Е, София-1000
тел. 0 700 12 002
факс: + 359 2/ 8004362
BIC: PIRBBGSF

piraeusbank.bg

Всичко от деня