Банка Пиреос България

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

Необезпечен кредит за оборотни средства

Кредитът е подходящ за финансиране на оборотни средства за дейността на фирмата. Основно предимство е възможността за многократно усвояване и погасяване съобразно нуждите на бизнеса.

Вид на продукт:

  • Овърдрафт по разплащателна сметка;
  • Кредитна линия;

Максимален размер: до 50 000 лв

Валута: Лева

Лихвен процент: променлив лихвен процент формиран от 3M СОФИБОР + надбавка. Надбавката се определя индивидуално в зависимост от профила на клиента. Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита.

Обезпечение: залог на вземания по сметки в банката, Лични гаранции от собствениците на фирмата.

Срок на кредита: до 12 месеца, с опция за автоматично подновяване при спазване на условията на договора за кредит;

Такси и Комисиони: според Тарифата на банката.

Погасяване: 

  • При кредит овърдрафт – чрез постъпления по разплащателната сметка, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит;
  • При кредитна линия – чрез нареждане за погасяване, като задължително се погасяват месечно дължимите лихви, изчислени върху усвоената част от одобрения лимит.

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Ако сте представител на фирма с малък или среден бизнес с чиста кредитна история (без просрочени задължения към държавата, банки или доставчици) и развивате дейност в сектора си вече поне две години, значи отговаряте на изискванията за отпускане на кредит за финансиране на инвестицион проект

Цел на кредита:

  • Покупка на нови машини или оборудване
  • Енергийно ефективно оборудване, което спестява енергия и намалява енергийните разходи
  • Оборудване за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на собственото потребление на фирмата
  • Производствено оборудване, което води до намаляване на енергийната интензивност (kWh/единица)
  • Покупка, довършителни работи или ремонт на производствени или складови помещения или лаборатории
  • Покупка, довършителни работи или ремонт на магазини или офиси 

Размер на кредита - без ограничение
Лихва по кредита -по договореност
Усвояване - еднократно или на траншове 
Гратисен период до 12 месеца
Обезпечение по договореност

Oще услуги на банката

Контакти

Банка Пиреос България

Информационен център: 0700 12002
На цената на един градски разговор

Централа
бул. "Цариградско шосе" 115 Е, сграда Е, София-1000
тел. 0 700 12 002
факс: + 359 2/ 8004362
BIC: PIRBBGSF

piraeusbank.bg

Всичко от деня