Интернешънъл асет банк

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Кредити за оборотни средства


Кредитът за оборотни средства се предоставя на клиенти на Банката за подпомагане на текущата дейност на фирмата, с цел покупка на суровини, материали, стоки и др. Вида на кредита, в зависимост от предпочитанията на фирмата, може да е под формата на кредит с погасителни вноски и гратисен период или кредитна линия.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. 
 

 • Улеснена процедура за финансиране на текущи нужди;
 • Конкурентни лихвени нива;;
 • Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Усвояване – еднократно или на траншове, съобразно потребностите на фирмата;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер: по договаряне;
 • Собствено участие: не се изисква;
 • Срок на издължаване: до 36 месеца;
 • Гратисен период: до 3 месеца;
 • Начин на погасяване: 
  - при оборотен кредит – с месечни вноски по главница и лихва и гратисен период до 3 месеца; 
  - при кредитна линия –намаляващ плафон (сума за усвояване и погасяване в рамките на
    разрешения лимит) на кредитна линия за последните месеци от договорения период; 
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство

Годишен лихвен процент:
 

6м. SOFIBOR/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне.

 

 

 


Инвестиционни кредити

 


Инвестиционният кредит се предоставя с цел придобиване на земя и сгради, строителство и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини, закупуване на машини, оборудване и транспортни средства (включително и употребявани), придобиване на нематериални активи (лицензи, патенти и др.), изграждане на инфраструктурни съоръжения.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица с бизнес история не по-малко от 12 месеца.
 

 • Висок максимален размер, в зависимост от предвидените дейности по проекта;
 • Дълъг срок на изплащане, достигащ до 10 години;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Избор от различни валути на финансиране;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер:
  - минимална стойност на инвестицията – 15 000 лева;
  - максимална стойност на инвестицията - 3 000 000 лева или равностойността им във валута, в зависимост от бизнес плана на кредитополучателя;
 • Срок на издължаване: до 120 месеца;
 • Гратисен период:  в зависимост от естеството на проекта и срока за въвеждане в експлоатация;
 • Начин на погасяване: съгласно утвърден погасителен план Собствено участие на клиента: мин. 15 % от стойността на финансирания проект без ДДС;
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство, вкл. – за обезпечение се приемат и активи, които са предмет на инвестиционния проект.

Годишен лихвен процент:

 

6м. SOFIBOR/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне – съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията. Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката.

 

 

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg
Всичко от деня