Само 100 от анкетираните ученици изучават в момента религия като свободно избираем или задължително избираем предмет. Според проучването 86% от учениците и 69% от родителите се обявяват за светско обучение по религия, акцентиращо върху изучаването историята на религиите, възпитаване в общочовешки добродетели и религиозна толерантност. Изучаването на вероучение и религиозните догми в часовете по религия подкрепят едва 9% от учениците и 16% от пълнолетното население. 63% от учениците и 52% от възрастните възприемат предмета "Религия" като средство за ограничаване на проблемите сред младите хора, като наркотици, агресия, секти и други. Подробностите за проучването бяха представени на първото заседание на новосъздадения Обществен съвет по въпросите на обучение на религия в училище. Съставът на съвета беше представен от министъра на образованието Даниел Вълчев. Негов председател е проф. Георги Бакалов - заместник-ректор на СУ "Св. Кл. Охридски". В състава му влизат учени и университетски преподаватели, учители.