Това се казва в обръщението на просветния министър Даниел Вълчев към педагозите в България по случай Деня на народните будители.
Бих искал да потвърдя волята на правителството, въпреки липсата на подписано споразумение, да реализира онези мерки, с които то още в петък се ангажира, в това число:
* От днес средната брутна работна заплата на заетите да бъде увеличена до 524 лв. за педагогическия и 283 лв. за непедагогическия персонал (без това да включва средствата за диференцирано заплащане и допълнително трудово възнаграждение)
* От 1 януари 2008 г. стандартите за издръжка на един ученик да бъдат увеличени, като средният стандарт от 933 лв. през 2007 г. ще достигне не по-малко от 1151 лв. през 2008 г.
* През месец юли 2008 г. средната брутна работна заплата на педагогическия персонал да достигне 650 лв. (без средствата за диференцирано заплащане), а заплатите на непедагогическия персонал да бъдат увеличени пропорционално, като увеличението се извършва през единния разходен стандарт, делегираните бюджети, действащите норми за задължителна преподавателска работа и средните стойности на нормативите за пълняемост на паралелките/групите.
* Началната основна учителска заплата за новопостъпили учители от месец юли 2008 г. да бъде не по-малко от 450 лв.
* През 2008 г. да бъдат въведени останалите елементи, които ще завършат новия модел на финансиране на училищното образование.
Всички училища да станат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и да могат да съставят и изпълняват делегиран бюджет.
Не по-малко от 80% от средствата, които общините получават от държавния бюджет по единни разходни стандарти, да бъдат предоставени на самото училище.
Обръщението на просветния министър бе предадено на медиите минути след като учителските синдикати излязоха с декларация за случващото се досега.