Основната част от този доход се формира от получаваната заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за тримесечието е 82.6%.

На първо място в общия доход продължава да бъде работната заплата, като основен източник на доход за домакинствата. През четвъртото тримесечие на 2010 г. тя е 480 лв. средно на лице от домакинството, което е с 1.3% по-малко спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52.0%, което е повече с 1.3 процентни пункта за сравняваните периоди от време.

Вторият по значение източник на доходи са пенсиите. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 2.2 процентни пункта и съставлява 30.6% от него. През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 3.6%, достигайки 283 лв. средно на лице от домакинство.

Доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо миналата година с 16.9%. В абсолютна стойност тези доходи са 55 лв. средно на лице от домакинство, те са 5.9% от структурата на общия доход.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход се повишава с 0.5 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, като достига 98.0%. Общият разход на лице от домакинство е 866 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2009 г. с 2.1%.

Разходите за храна и жилище (енергия, горива и вода) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 50% от всички разходи. Тези разходи намаляват в номинална стойност като цяло.
Като абсолютни стойности разходите за храна и безалкохолни напитки са 316 лв. средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на годината и се увеличават с по-малко от един процент. Относителният им дял в общия разход е 36.5%.

Разходите за вода, електроенергия и отопление на жилището за сравняваните тримесечия намаляват от 123 на 117 лв. средно на лице от домакинство и техният дял също се понижава с 4.7 процентни пункта.

Разходите за здраве намаляват с 12.8% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 43 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.0% и се понижава с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2009 година. Разходите за транспорт и съобщения се понижават с 1.1% като абсолютни стойности. Те са 52 лв. средно на лице през четвъртото тримесечие на 2010 г., а относителният им дял е 6.0% и се запазва.

Разходите за алкохолни напитки и цигари през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлизат на 38 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.3% и намалява с 0.4 процентни пункта. Намаляват разходите за облекло и обувки със 7.7% и през четвъртото тримесечие на 2010 г. те са 29 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.4%.