През 2021 г. предстои да бъде създаден информационен медиен портал Blinfo, в който Dir.bg е главен медиен партньор на Фондация Синергиа.

От 2015 г. Фондация Синергиа работи за подобряването на благополучието на хората със зрителни увреждания в България. Екипът е съставен основно от незрящи, които с подкрепата на зрящи реализират успешни практики в сферата на социалното предприемачество, спортни благотворителни инициативи, разнообразни артистични събития, както и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

Въпреки трудностите свързани с пандемичната обстановка, през 2021 г. екипът от незрящи ще реализира проект "Да бъдем на една страница - гласът на незрящите", който е финансиран от Фонд Активни Граждани по схемата за финансиране на малки инициативи на ФМ на ЕИП, администрирани от Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Незрящите живеят до голяма степен затворено и изолирано, като сред тях, а също и към тях съществуват доста стереотипи и неразбиране по наболели въпроси. Достъпът им до точна и навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради трудна достъпност на новинарските сайтове и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини.

Концепцията на проекта е изграждане на информационно-медиен портал с името BLINFO, където ще е събрана информация, касаеща незрящите, както и тяхната "гледна точка".

Съдържанието ще се подготвя от хора със зрителни увреждания, защото те най-добре могат да определят нуждите на аудиторията от своевременна и вярна информация. Новините и статиите ще бъдат поднесени по подходящ и разбираем начин, а на проблемите ще се търсят решения чрез контакт с отговорните фактори и институции и проследяването на развитието на решенията във времето. Фокус ще бъде поставен и върху проблемите и последиците, породени от COVID-19, като бъдат засегнати и алтернативите за справяне. Dir.bg е главен медиен партньор на Фондация Синергиа в подкрепа на усилията им за промяна на взаимните негативни нагласи между зрящи и незрящи.

"Нашата специфична група на хора със зрителни нарушения и увреждания в България е силно фрагментирана и разделена на малки групи, всеки от нас ежедневно трябва да се справя с много по-голяма доза несигурност отколкото хората със зрение. С един такъв проект ще търсим консолидация на незрящите и ще се стараем "да сме на една страница" с цялото общество. Искаме да насърчим незрящите да общуват и споделят повече. Основната цел на проекта е насърчаване не само на информираността, но и хората да споделят повече и заедно да търсят решения", споделя незрящата Ралица Чалова от Фондация Синергиа.

На 9 април 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе откриваща онлайн пресконференция, на която са поканени журналисти, представители от организации на хора с увреждания, както и приятели и партньори на фондация Синергиа. Участниците ще имат възможността да се запознаят с целите и дейностите по проекта. Ще бъде очертан периода за тяхното изпълнение и стъпките, които ще бъдат предприети, за успешното стартиране на сайта. Целта на пресконференцията е да информира широката общественост, както и в частност незрящите и хората със зрителни увреждания в България за мисията и принципите, при изграждането на портала blinfo.

По време на пресконференцията участниците ще повишат своята осведоменост за нуждите и проблемите на незрящите, както и ще бъдат запознати с начина на работа на информационния портал. Проектът цели да консолидира фрагментираната група на незрящите в България, и да ги мотивира те да са хората, които да търсят решения на съществуващите проблеми.

Линк за присъединяване - ТУК >>

Очакваме ви!


Проектът "Да бъдем на една страница - гласът на незрящите" се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg

Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.